Kadir Albayrak (Doc.Dr.)

Kadir Albayrak (Doc.Dr.)

1.    Adı Soyadı                  :  Kadir ALBAYRAK

2.    Doğum Tarihi            :  25. 03. 1966

3.    Unvanı                        :  Doç. Dr.


4.    Öğrenim Durumu

                         
 

Derece

 
 

Alan

 
 

Üniversite

 
 

Yıl

 
 

Lisans

 
 

İlahiyat

 
 

Erciyes Üniversitesi

 
 

1987

 
 

Y. Lisans

 
 

Dinler Tarihi

 
 

Erciyes Üniversitesi

 
 

1991

 
 

Doktora

 
 

Dinler Tarihi

 
 

Erciyes Üniversitesi

 
 

1995

 
 

 

5.    Akademik Unvanlar:


Yardımcı Doçentlik Tarihi            : Eylül 1996

Doçentlik Tarihi                            :  Mayıs 2005

Profesörlük Tarihi                        : 

6. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri

6.1. Yüksek Lisans Tezleri


 6.1.1. Geçmişte ve Günümüzde Antakya’da Hıristiyanlık

 6.1.2. Süleyman Ateş’in “Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri” Adlı Eserinde Ehl-i Kitap ve Yorumu

 6.1.3. Mircea Eliade’ın Eserlerinde Toprak Ana, Kadın ve Doğurganlık

 6.1.4. Kitab-ı Mukaddes’te Cinsel Motifler

 6.1.5. Mardin ve Çevresinde Süryaniler

 

7. Yayınlar


7.1.1- Albayrak, K. (2005). “Adana ve Hatay Çevresinde Misyonerlik”, Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, Dinler Tarihi Araştırmaları 5, 359-388.

7.1.2- Albayrak, K. (2005). “İznik Konsili Öncesinde ve Sonrasında Heretik Hıristiyan Akımları”, Uluslararası İznik Sempozyumu (5-7 Eylül 2005).içinde (ss. 103-137) İznik: İznik Belediyesi Kültür Yayınları.


7.2. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler


7.2.1. Albayrak, K. (2001). “Geçmişte ve Günümüzde Keldani Kilisesi”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (1), 107-124.

7.2.2. Albayrak, K. (2001). “Dinler Tarihçisi Annemarie Schimmel’in Anısına”, Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1 (2),  81-90.

7.2.3. Albayrak, K. (2002). “Dinlerde Günah Kavramı ve Kurtuluş Yolları”, Dinî Araştırmalar 4, (12), 87-107.

7.2.4. Yapıcı, A. ve Albayrak, K. (2002), “Öteki’ni Algılama Bağlamında Dinî Gruplar Arası İlişkiler”, Dinî Araştırmalar4, (14), 35-59.

7.2.5. Albayrak, K. (2004). “Arap Dünyasında Diyalog Çalışmaları ve Bir Bibliyografya Denemesi”, Dinî Araştırmalar 6 (18), 239-258.

7.2.6. Albayrak, K. (2004). “Dinsel Bir Sembol Olarak Haç’ın Tarihi”, Dinî Araştırmalar Dergisi 7 (19), 105-129.

7.2.7. Albayrak, K. (2004). “İsrailoğulları’nın “Altın Buzağı”sı ve “Kızıl İnek”i, Bilimname 2 (5), 91-103.

7.2.8. Albayrak, K. (1994). “Kölelik, Tarihî Gelişimi ve İlahi Dinlere Göre Kölelik-I”, Yeni Harran Çevresi 2 (7-8), 17-30.

7.2.9. Albayrak, K. (2006). “Boşnakların Kökeni ve Müslümanlaşması Meselesine Bir Bakış”, Tezkire 42, 233-239.

7.2.10. Albayrak, K, (2007), “Geçmişte ve Günümüzde Nesturi Misyonerliği”, İslamî Araştırmalar 20 (2), 164-171.


7.3. Diğer yayınlar


7.3.1.         Albayrak, K. (1997). Keldaniler ve Nasturiler, Ankara: Vadi Yayınları.

7.3.2.         Albayrak, K. (2005). Bogomilizm ve Bosna Kilisesi, İstanbul: Emre Yayınları.

7.3.3.         Albayrak, K. (2004). Başlamayan Diyalog, Adana: Nobel Kitabevi.

7.3.4.         Nabil el-Fadl, Hz. İsa Hz. Muhammed’i Müldeledi mi?, (Çev. K. Albayrak), İstanbul: Emre Yayınları.

7.3.5.         Albayrak, K, (2005), “Hindistan Malabar Süryani Kilisesi”, Ed. A. Taşğın, E. Tanrıverdi, C. Seyfeli, Süryaniler ve Süryanilik-I içinde (ss. 211-249), Ankara: Orient Yayınları.

7.3.6.         Albayrak, K, (2006), “Türkiye’de ve Dünyada Keldaniler ve Keldani Kilisesi”, Demokrasi Platformu Dergisi-II, 2 (7), 183-192.

7.3.7.         Albayrak, K, (2006), “Nesturiler ve Nesturi Kilisesi”, Demokrasi Platformu Dergisi-III, 2 ( 9), 239-246.

7.3.8.         Albayrak, K, (2008), “Aydınlanmanın ve Reformun Öncü Saiki Olarak Bogomilizm Akımı”, Türk Yurdu  28 (247), 40-46.

7.3.9.         Albayrak, K, (2007), “Ermeni, Süryani ve Keldani Kiliseleri”, Ed. Ş. Gündüz, Yaşayan Dünya Dinleri içinde (ss. 141-153), Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

7.3.10.       Albayrak, K, (2002), “Keldaniler”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 25, 207-210.

7.3.11.       Albayrak, K, (2002), “Nesturilik”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, 33, 15-17.


7.8. Uluslararası atıflar


7.4.1. Talip Küçükcan, (2003), “State, Islam, and Religious Liberty in Modern Turkey: Reconfiguration of Religion in the Public Sphere”, Brigham Young University Law Review, s. 503.See generally KADIR ALBAYRAK, KELDANILER VE NASTURILER [CHALDEANS AND NESTORIANS] (1997).

7.4.2. Lammert Leertouwer, Gerard Albert Wiegers, Jan Platvoet, (2002), Modern Societies and the Science of Religions: Studies in Honour of Lammert Leertouwer, BRILL, s. 251, 255; O. F. Harman, Alim Yel - Modern Societies & the Science of Religions: Studies in …, 2002 Unpublished PhD thesis, Erciyes University, Kayseri. Albayrak, Kadir, 1995, Keldani Kilisesi,['The Church of Chaldean'], s. 251, 255.

8. Projeler

  “Adana’da Uzakdoğu Kökenli Dini ve Felsefi İnanışların İzdüşümleri: Sahaja Yoga ve Reiki Örneği” (devam ediyor).


9.    İdari Görevler 


 1996- Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanlığı


10. Verdiği Dersler


10.1 Lisans Dersleri

    Dinler Tarihi

    Mukayeseli Halk İnançları

    Dinler Arası Diyalog

    Karşılaştırmalı Dinler Tarihi


10.2 Yüksek Lisans Dersleri

    Dinler Tarihi Metodolojisi

    Dinler Arası İlişkiler ve Diyalog İmkânları

Göster:
Sırala:
Bogomilizm ve Bosna Kilisesi Stokta yok

Bogomilizm ve Bosna Kilisesi

Bogomilizm Ortaçağ Avrupası'nda ortaya çıkmış heretik (sapkın) bir dini akımdır. Bu kitap okuyucuya ..

15,00₺ 12,00₺

E-Ticaret Sistemleri